• Your IP: 0.0.0.0
  • Your Location : Checking...

Hướng dẫn Cấu hình Proxy Proxy Residential (Proxy IPv4 Dân Cư Xoay)

Hướng dẫn Cấu hình Proxy Proxy Residential (Proxy IPv4 Dân Cư Xoay) - Mua Proxy uy tín chất lượng-muaproxy.org

Hướng dẫn Cấu hình Proxy Proxy Residential (Proxy IPv4 Dân Cư Xoay)

Tất cả các tùy chọn cấu hình có sẵn đang được thiết lập bằng cách thêm chúng vào mật khẩu.
1. Quốc gia proxy:
Có 3 lựa chọn : countries, country-sets và regions
Ví dụ:
{hostname}:{port}:{username}:{password}_country-de
{hostname}:{port}:{username}:{password}_set-ftl
{hostname}:{port}:{username}:{password}_region-africa
Proxy sẽ được chuyển sang các quốc gia được cấu hình, như sau
{hostname}:{port}:{username}:{password}_country-de,al,dk
Nếu không có vị trí nào được thiết lập, proxy sẽ được cấp phát ở một vị trí ngẫu nhiên.
Lưu ý rằng mọi quốc gia sẽ trả về mảng thành phố với nó, nếu bạn chọn sử dụng thành phố thì bạn không cần thêm _countries- , thay vào đó sử dụng _city-
2. Loại IP Xoay
Có 2 lựa chọn
Random - IP thay đổi theo mỗi request. Chỉ cho phép lựa chọn vị trí và là kết nối mặc định.
Sticky - IP được giữ nguyên lâu nhất có thể. Ngoài ra, cho phép bạn đặt tùy chọn TTL (thời gian tồn tại).
Để chọn cố định thời gian Xoay vòng proxy, bạn cần thêm một chuỗi vào mật khẩu, như sau _session-ixzg2jxp, có 2 phần trong này:
_session- đây là phần cố định và sẽ không thay đổi.
ixzg2jxp đây là một chuỗi chữ và số dài 8 ký tự, sẽ do bạn tạo ra và sẽ khác với mỗi kết nối.
Ví dụ: {hostname}:{port}:{username}:{password}_country-de_session-3dybqczs
Như đã nói bên trên, Proxy xoay IP Cố Định cũng cho phép bạn thiết lập một tùy chọn TTL, trông giống như thế này _lifetime-10m, như trên, có 2 phần trong này::
_lifetime- đây là phần cố định và sẽ không thay đổi.
10m đây là khung thời gian, bạn có thể chọn một trong những ký tự như: s - giây, m - phút, h - giờ, đối với s và m, bạn chỉ có thể chọn trong một phạm vi - 1-59, với h - 1-24.
Nếu thời gian tồn tại (TTL) không được đặt thì nó sẽ mặc định là 24h.
CÁC VÍ DỤ BỔ SUNG
Quốc gia ngẫu nhiên với Proxy Xoay vòng ngẫu nhiên
{hostname}:{port}:{username}:{password}
Vị trí được đặt thành quốc gia (Albania) với Proxy Xoay vòng ngẫu nhiên
{hostname}:{port}:{username}:{password}_country-al
Vị trí được đặt thành thành phố Luanda (Angola) với Proxy Vòng quay ngẫu nhiên
{hostname}:{port}:{username}:{password}_city-luanda
Vị trí được đặt thành các quốc gia (Albania, Cuba, Angola) với vị trí ngẫu nhiên Proxy Vòng xoay
{hostname}:{port}:{username}:{password}_country-al,cu,ao
Vị trí được đặt thành các vùng (Châu Âu) với Proxy Xoay vòng ngẫu nhiên
{hostname}:{port}:{username}:{password}_region-europe
Quốc gia ngẫu nhiên với Proxy Cố định và thời gian tồn tại 40 giây
{hostname}:{port}:{username}:{password}_session-gw55vwsh_lifetime-40s
Vị trí được đặt thành quốc gia (Đức) với Proxy Cố định tồn tại 10 phút
{hostname}:{port}:{username}:{password}_country-de_session-oga2v9m2_lifetime-10m
Vị trí được đặt thành các quốc gia (Đức, Tây Ban Nha) với Proxy Cố định Xoay trong 2 giờ
{hostname}:{port}:{username}:{password}_country-de,es_session-oga2v9m2_lifetime-2h
Vị trí được đặt thành bộ (FTL) với vòng quay Cố định và thời gian tồn tại 1 giờ
{hostname}:{port}:{username}:{password}_set-ftl_session-oga2v9m2_lifetime-2h